ว่าด้วย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ. 2544

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 79(8)  และข้อ 107(11)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2545  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2544  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

            ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ. 2544

            ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2545  เป็นต้นไป

หมวด 1

ผู้จัดการสหกรณ์

            ข้อ 3.  ผู้จัดการสหกรณ์  มีหน้าที่จัดการทั่วไปและความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์  ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพื่อให้งานสหกรณ์ดำเนินตามเป้าหมายบังเกิดผลดีและเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิก

หมวด  2

รองผู้จัดการ

ข้อ 4.  รองผู้จัดการ  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติหน้าที่ตามคณะกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย
  • ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ  ให้รองผู้จัดการทำหน้าที่ผู้จัดการ
  • ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

                        (4)    ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการมอบให้หรือตามที่ควรกระทำเพื่อให้กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี

หมวด 3

เจ้าหน้าที่อื่น

ข้อ 5.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้

  • ช่วยปฏิบัติงานที่เป็นหน้าที่ของเหรัญญิกหรือกรรมการ  ซึ่งได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์

                        (2)  รับจ่าย  เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

                        (3)  ลงบัญชีสมุดเงินสดรับ  สมุดเงินสดจ่าย  และรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์และเสนอสมุดเงินสดรับจ่าย  พร้อมหลักฐานการรับจ่าย  ให้ผู้จัดการหรือประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็นประจำ

                        (4)  จัดทำทะเบียนจ่ายเงินเดือน  เงินสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ

                        (5)  จัดทำทะเบียนเงินสะสมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

                        (6)  จัดทำเกี่ยวกับการรับเงินฝากออมทรัพย์  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  และเงินฝากประจำ

                        (7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

            ข้อ 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดังต่อไปนี้

                        (1)  แยกใบสำคัญการรับจ่ายเงินซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินมอบให้เข้าสลิปลูกหนี้  เจ้าหนี้ตามประเภทการจ่ายหรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจำวัน เวลา 15.30                     

(2)  ลงรายการรับจ่ายตามสลิปที่แยกแล้วในสมุดสรุปประจำวัน

                        (3)  ลงรายการผ่านจากสมุดสรุปประจำวันเข้าสมุดรวมบัญชีทั่วไป

                        (4)  ทำงบทดลองประจำเดือน  ทดสอบความถูกต้องของบัญชี

                        (5)  จัดทำและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟ้มทะเบียนทุนเรือนหุ้น  บัญชีเงินกู้ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ  ส่งมาว่าตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่วไปหรือไม่เป็นประจำเดือน  รวมทั้งจัดส่งสำเนาทะเบียนหุ้นและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวภายใน 90 วัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

                        (6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

            ข้อ 7.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้

  •  ทำหน้าที่งานสารบรรณโดยทั่วไป
  •  รับสมัครผู้เข้าเป็นสมาชิก  โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกและดัชนีชื่อสมาชิกตามตัวอักษรรวมทั้งจัดส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าว ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

                        (3)  รับคำขอกู้เงินจากสมาชิกและตรวจสอบคำขอกู้เงิน โดยทำทะเบียนคำขอกู้เงินแต่ละประเภทไว้

                        (4)  รวบรวมและเก็บรักษาคำขอกู้ หนังสือกู้และหนังสือค้ำประกัน

                        (5)  รับหนังสือแสดงความจำนงการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นเงินงวดชำระหนี้

                        (6)  รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ

                        (7)  งานประชาสัมพันธ์ งานบรรจุแต่งตั้ง

                        (8) รับ ส่ง บันทึกเสนอ และร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการดำเนินการและการติดต่อทั่วไปของสหกรณ์ รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไว้ตามลักษณะและประเภทของเอกสารนั้น ๆ

                        (9)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

            ข้อ 8.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำหน่วย

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้

(1)  ตรวจสอบคำขอกู้เงินสามัญ  ฉุกเฉิน  และพิเศษของสมาชิกเกี่ยวกับการถือหุ้น  และหนี้สิน

(2)  จัดทำบัญชีเงินกู้  และทะเบียนหุ้นรายตัวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(3)  คิดเงินปันผลตามหุ้นทุก ๆ  วันสิ้นปีทางบัญชีและทำรายการจ่ายเงินปันผลโดยประสานงานกับฝ่ายจัดเก็บ

(4)  จัดทำรายการหุ้น หนี้คงเหลือรายตัวประจำเดือนและรายหน่วยตรวจสอบกับยอดคุมของฝ่ายบัญชีให้ถูกต้อง

(5)  แจ้งหุ้นหนี้คงเหลือทุก ๆ  วันที่ 30  มิถุนายน  และ  31  ธันวาคม  ให้สมาชิกและสหกรณ์จังหวัดทราบ

(6)  จัดทำรายการเก็บเงินประจำเดือน

(7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

                        ข.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บ  (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้

(1)  จัดทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน

(2)  จัดทำทะเบียนเงินงวดชำระหนี้

(3)  จัดทำใบเสร็จรับเงินประจำเดือน และใบเสร็จรับเงินก่อนกำหนด

(4)  คิดเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายคนและรายหน่วยทุกสิ้นปี โดยประสานงานกับฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้

(5)  จัดทำทะเบียนสหกรณ์หนังสือกู้เงินสามัญ ฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ

(6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

                        ถ้าผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่อื่น  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์จนครบจำนวน

                        ในการปฏิบัติหน้าที่  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่อื่น ๆ  ต้องกระทำตามกฎหมาย  ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งดังว่านั้น  ก็ต้องกระทำตามทางอันสมควรเพื่อให้เกิดผลดีแก่สหกรณ์

                        เพื่อเป็นข้อผูกพัน  ให้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  ลงลายมือชื่อรับทราบในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ด้วย

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2544