ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ข้อ 79(8), และข้อ 107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556”

            ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติหรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ “เงินทุน”  หมายความถึง  เงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

ข้อ 5.  เงินที่จะนำเข้าบัญชีเงินทุน คือ

  • เงินที่สหกรณ์จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามมติที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับข้อ 28(6)
  • เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคลองค์การหรือสถาบันเพื่อการนี้

ข้อ 6.  เงินทุนใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อบำรุงการศาสนา  กิจการของโรงเรียนและโรงพยาบาล
  • เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก กรณีประสบภัยพิบัติ  เป็นต้น
  • เพื่อเป็นทุนในการจัดสวัสดิการสังคม
  • เพื่อเป็นทุนในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์อื่น
  • เพื่อเป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตาม

    วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์

ข้อ 7.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเพื่อการนี้ได้ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท กรณีมากกว่านั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติการจ่าย โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์

ข้อ 8. ห้ามมิให้คณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ 6 เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากมีการฝ่าฝืนคณะกรรมการดำเนินการผู้สั่งจ่ายจะต้องชดใช้เงินคืนสหกรณ์ทั้งหมด

ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดำเนินการรายงานการใช้จ่ายเงินทุนในรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

            ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

                        ประกาศ  ณ  วันที่   26   ธันวาคม   พ.ศ. 2556