ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2545

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ข้อ 79(8) ข้อ 107(6) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 มีมติให้แก้ไขระเบียบ “ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2537”  ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1.  ระเบียบนี้  เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ. 2545

            ข้อ 2.  ระเบียบนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

            ข้อ 3. ให้ยกเลิก  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2537”

            ข้อ 4.  บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติหรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

            ข้อ 5.  ในระเบียบนี้

                        “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

                        “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

                        “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

                        “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

                        “เงินได้รายเดือน”  หมายถึง  เงินเดือนค่าจ้างประจำหรือรายได้ประจำอย่างอื่น  ที่สมาชิกได้รับจากทางราชการหรือจากสหกรณ์หรือจากผู้ว่าจ้าง

                        “ผู้บังคับบัญชา”  หมายถึง  ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ  ในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือในระดับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  หรือในระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค

            ข้อ 6.  สมาชิกรายใดได้มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ย้ายหรือโอน  ให้ไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือนอกเขตอำนาจการดำเนินการของสหกรณ์  ที่ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิก  ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจการดำเนินการของสหกรณ์  หรือสังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสหกรณ์ภายใน 15 วันทำการ  นับจากวันที่เซ็นทราบคำสั่งให้ย้ายหรือโอนไปดำรงตำแหน่งในสังกัดใหม่

            ในหนังสือที่ยื่นต่อคณะกรรมการนั้น  ให้ระบุหน่วยงานหรือส่วนราชการ  อำเภอ  จังหวัด   รวมทั้งชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์  หรือสหกรณ์อื่นที่จะย้ายหรือโอนไปรับราชการใหม่  โดยให้มีรายละเอียดที่สามารถติดต่อได้ตามสมควร  กับให้แนบสำเนาคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งแนบไปกับหนังสือด้วย

            ข้อ 7.  ในระหว่าง กำลังดำเนินการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์อยู่นั้น สหกรณ์อาจจะชะลอการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือเงินงวดชำระหนี้ (ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกต้องส่งให้สหกรณ์ไว้ชั่วคราวก็ได้ จนกว่าจะทราบผลการตอบรับสมาชิกจากสหกรณ์ที่สมาชิกรายนั้นขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่กิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอน อัตราเงินเดือนไปตั้งจ่ายทางสังกัดใหม่

            หากสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ ณ สังกัดใหม่ของสมาชิกผู้ขอโอนภายในกำหนดเวลา  ตามวรรคก่อนให้คณะกรรมการเรียกตัวสมาชิกรายนั้น  ให้กลับมาทำข้อตกลงกับสหกรณ์เป็นหนังสือ  ว่าจะดำเนินการชำระหนี้ที่ค้างอยู่อย่างไรจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ

            ข้อ 8.  ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่สมาชิกรายนั้นขอให้โอนสภาพสมาชิกไปยังสหกรณ์ตามสังกัดใหม่  และสหกรณ์นั้นยินดีที่จะรับโอนสภาพสมาชิกตามเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติระหว่างสหกรณ์ เช่น  การชำระค่าหุ้น  การชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกหรือผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้แล้วก็ให้  สหกรณ์ดำเนินการไปตามข้อบังคับหรือระเบียบนั้น

            ข้อ 9.  นับจากวันที่สหกรณ์ได้ตกลงโอนค่าหุ้น หรือชำระหนี้เงินกู้หรือตกลงเงื่อนไขในการชำระหนี้ของสมาชิกรายนั้น  เป็นหนังสือตอบรับทางไปรษณีย์ระหว่างสหกรณ์ด้วยกันแล้วให้ถือว่าสมาชิกรายนั้น  พ้นสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด  ตั้งแต่บัดนั้น

            ข้อ 10.  กรณีสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 และกองกำกับการ 4  กองบังคับการฝึกพิเศษประสงค์จะโอนสภาพสมาชิกเข้ามาในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด  จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์  ว่าด้วยการนั้นอย่างเคร่งครัด  มิฉะนั้นจะไม่รับโอนสภาพสมาชิก

            หรือกรณีสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่  ต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบพิมพ์ที่กำหนดกล่าวคือ

                        (1) หากผู้สมัครมีตำแหน่งต่ำกว่าสารวัตรหรือผู้บังคับกองร้อย  จะต้องให้สารวัตรหรือผู้บังคับกองร้อยต้นสังกัดลงนามรับรองในใบสมัคร

            (2) หากผู้สมัครมีตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป  ไม่ต้องมีผู้รับรองก็ได้

เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วและมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้  ให้ผู้สมัครรายนั้นดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  หากเป็นกรณีต้องรับโอนสภาพสมาชิกและมีหนี้จะต้องชำระ  ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามระเบียบเงื่อนไขวิธีการที่สหกรณ์กำหนดไว้ให้เป็นการเรียบร้อย  จึงจะถือว่าได้สิทธิการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด  โดยสมบูรณ์

            กรณีจำนวนเงินหรือวงเงินกู้ซึ่งผู้สมัครมีหนี้อยู่ในสหกรณ์เดิมก่อนโอนมา  มีผลต่างกับสหกรณ์นี้ก็ให้อนุโลมโดยทำเป็นสัญญากู้เงิน  ตามประเภทและวงเงินกู้ขั้นสูงสุดของประเภทเงินกู้นั้น  แต่ถ้าวงเงินกู้สูงเกินกว่าประเภทของเงินกู้ที่สหกรณ์กำหนดไว้  ให้ผู้สมัครนำหนี้ส่วนที่เกินอยู่ส่งชำระหนี้แก่สหกรณ์ในวันทำสัญญากู้เงินด้วย  หากไม่สามารถส่งชำระหนี้ส่วนเกินอยู่ได้สหกรณ์จะไม่รับโอนเป็นสภาพสมาชิก

            ข้อ 11.  ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นเด็ดขาด

ประกาศ  ณ  วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545