ว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  24 จำกัด ข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด  ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัดว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2551”

            ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่  1 ตุลาคม  2551  เป็นต้นไป

ข้อ 3.  ในระเบียบนี้

                        “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

                        “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

                        “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

                        “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

                        “ผู้จัดการ”            หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

                        “คู่สมรส”             หมายถึง  คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก

                        “บุตร”                 หมายถึง  บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก

                        “บิดา-มารดา”        หมายถึง  ผู้ให้กำเนิดสมาชิก

                        “ผู้อุปการะ”          หมายถึง  ผู้อุปการะเลี้ยงดูสมาชิก

                        “ถึงแก่กรรม”         หมายถึง  การตายโดยธรรมชาติ หรือการตายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือที่ผู้อื่นทำให้ตาย  ไม่รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาลแต่ไม่รวมถึงการฆ่าตัวตาย

            ข้อ 4.  ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการศพของสมาชิกเพื่อการบำรุงขวัญสมาชิก

            ข้อ 5.  ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

(1)  ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณผูกพันรายจ่ายประจำปี  โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติ

(2)  จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี       

(3)  เงินบริจาค

            ข้อ 6.  เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก  ให้นำเข้าบัญชีกองทุนสงเคราะห์สมาชิกหมวดทุน

            ข้อ 7.  สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมยกเว้นการฆ่าตัวตายหรือการตายเหตุจากการกระทำที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดเว้นความผิดลหุโทษ หรือเป็นการกระทำโดยประมาท ในขณะที่อยู่ในสหกรณ์นี้ มี  2  กรณี คือ

(1)  กรณีถึงแก่กรรมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ   ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพรายละ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

(2)  กรณีถึงแก่กรรมเนื่องจากเจ็บป่วย  ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพรายละ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

            ข้อ 8.  สิทธิ์จะเกิดเมื่อ

(1)  การสมัครเป็นสมาชิกใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

(2)  เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ข้อ 9.  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิตามลำดับเพียงรายเดียวเท่านั้น  จะจ่ายให้แก่ผู้มีรายชื่อที่สมาชิกระบุเป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรม  โดยผู้มีสิทธิดังกล่าวยื่นหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

ข้อ 10.  การขอรับเงิน  ในกรณียื่นเรื่องราวรับเงินสงเคราะห์นั้น  ผู้ยื่นเรื่องราวต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบดังต่อไปนี้

(1)  หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

(2)  มรณบัตรฉบับจริงของสมาชิกพร้อมทั้งสำเนามรณบัตร (ผู้ยื่นลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง)

(3)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของสมาชิก (ผู้ยื่นลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง)

(4)  สำเนาทะเบียนสมรส (ผู้ยื่นลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง)

(5)  หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ในกรณีที่สมาชิกได้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้)

            ข้อ 11.  สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6  ผู้ที่ตายได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดเว้นความผิดลหุโทษหรือเป็นการกระทำโดยประมาทเพื่อประโยชน์จากเงินสงเคราะห์นี้

            ข้อ 12.  หากสมาชิกถึงแก่กรรม  ยังมีหนี้ค้างชำระอยู่ในสหกรณ์  ให้สหกรณ์นำเงินเงินกองทุนสงเคราะห์นี้ไปชำระหนี้สหกรณ์เป็นลำดับแรก

ข้อ 13.  ให้ประธานกรรมการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเป็นไปตามระเบียบนี้  และหากมีปัญหาการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมติ  มติของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สุด

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการปรับเพิ่มหรือลดวงเงินการสงเคราะห์แต่ละรายตามความเหมาะสม

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้