ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ข้อ 79(8)  และข้อ 107(1)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่   4   ตุลาคม 2560  ได้มีมติกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ. 2560  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560”

            ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ  เป็นต้นไป

            ข้อ 3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

            ข้อ 4   สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร

            ข้อ 5   ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น

            ข้อ 6   ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน หรือในการให้คำสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์

            การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือ ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว

ข้อ 7   ผู้ฝากรายหนึ่งๆ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจำนวนเงินฝากครั้งแรกจะต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และเงินฝากคงเหลือในบัญชีในเวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

            ข้อ 8  ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ผู้ฝากยึดถือไว้  โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน บรรดาที่มีทุกราย

            การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี  จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น  โดยให้ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น  จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว  ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป

            ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  20  บาท

            ข้อ 9  ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทำใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจำนวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก

            ข้อ 10  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  และคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก ในวันทำการทุกสิ้นเดือน  ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้

            ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 100,000  บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

            ข้อ 11   ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม โดยทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

            ข้อ 12  การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งที่สอง หรือครั้งต่อไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนที่ถอนและต้องไม่ต่ำกว่า 200 บาท และไม่เกิน 1,000 บาท

            ข้อ 13   ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระทำได้  โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน

            ข้อ 14   ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใด ฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายใด  สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีก  หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวันก็ได้

            ข้อ 15   ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์จะจ่ายต้นเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์  ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก  หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์

ให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

                                    ประกาศ  ณ  วันที่     31     ตุลาคม  พ.ศ. 2560

Back to top button